مرثیه ای برای استاد عبدالحسین شهیدی صالحی
425 بازدید
تاریخ ارائه : 11/10/2014 11:49:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

درگذشت انسان فرهیخته ای چون استاد عبدالحسین شهیدی صالحی، داغی به بزرگی اندوه یک قلب علاقه مند است. او در زندگی بابرکت خویش، کوشید تا هم بیافریند و هم حفاظت کند. هم آثار قلمی بسیار آفرید و هم بخش قابل توجهی از آثار خطی خاندان برغانی را حفاظت کرد. این شاگرد استاد علامه شیخ آقابزرگ تهرانی، آن چه داشت صرف فرهیختگی و فرهنگ این سرزمین کرد. یادش گرامی.